qq开钻,QQ空间的背景怎么改 不开钻

访客 0 0

  用免费的代码咯qq开钻,
近黑:javascript:window。top。space_addItem(1,26498,0,80,0,0,93);
(绿色皮肤代码)javascript:window。top。space_addItem(1,23648,175,180,0,0,95);
(蓝色,满天星)javascript:window。
  top。space_addItem(1,15166,0,80,0,0,93);
(幸福的故事) javascript:window。top。space_addItem(1,4703,0,80,0,0,94);
(那年的歌)javascript:window。
  top。space_addItem(1,7619,0,80,0,0,94);
(黑色皮肤代码,有白色星光)javascript:window。top。space_addItem(1,26497,80,80,0,0,93);
(很漂亮哦)睡美人: javascript:window。
  top。space_addItem(13,9758,0,0,200,600,0);
(黑色皮肤代码,心系四川)javascript:window。top。space_addItem(1,26341,0,0,0,0,93);
静悄悄 javascript:window。
  top。space_addItem(1,8669,100,80,100,100,94);
静悄悄(改版,没有花,黑紫竖条) javascript:window。top。space_addItem(1,8669,80,80,100,100,93);
静悄悄(改版小窝) javascript:window。
  top。space_addItem(1,8669,80,80,100,100,20);
(QQ三国) javascript:window。top。space_addItem(1,15166,0,80,0,0,94);
最美的花 javascript:window。
  top。space_addItem(1,4693,0,80,0,0,94);
最美的花 (改版,就是粉色)javascript:window。top。space_addItem(1,4693,0,80,0,0,93);
(QQ之声)javascript:window。
  top。space_addItem(1,15306,0,0,1,1,94)
(紫色夜光)javascript:window。top。space_addItem(1,7510,0,0,0,0,93);
(瓶色浅黑)javascript:window。
  top。space_addItem(1,6553,0,80,0,0,90);
(黑色闪动)javascript:window。top。space_addItem(1,8977,0,80,0,0,90);
最美的花 (改版,小窝)javascript:window。
  top。space_addItem(1,4693,0,80,0,0,20);
(银色王国)javascript:window。top。space_addItem(1,9463,0,80,0,0,90);
(钢琴)javascript:window。
  top。space_addItem(1,8031,0,80,0,0,90);
(花老多)javascript:window。top。space_addItem(1,11998,0,80,0,0,90)
点开QQ空间→装扮空间→把代码输入地址拦上面去→按回车键,就可以了。
  
给我分。

标签: 开钻 背景 怎么

抱歉,评论功能暂时关闭!